Enter your keyword

กรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายสุวุฒิ-ตุ้มทอง
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง
ประธานกรรมการ

ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยอดชาย สิงห์สถิตสุข
นายยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย์เอกชัย เนาวนิช
อาจารย์เอกชัย เนาวนิช
กรรมการ

อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ
อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ
กรรมการ

ผศ-บัญญัติ สัมมารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  สัมมารัตน์
กรรมการ

พงฐฉัตร เนียมทรง
อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง
กรรมการ

ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
ดร.ธีรยุทธ เพลิดพริ้ง
กรรมการ

นางประนอม สุขเกื้อ
อาจารย์ประนอม  สุขเกื้อ
กรรมการ

นายอำนาจ สุขแจ่ม
อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม
กรรมการ

ดร-สรชัย ชวรางกูร
ดร.สรชัย ชวรางกูร
กรรมการ

ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  ศรีเพ็ชราพร
กรรมการ

นายตะวัน ขุนอาสา
อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา
กรรมการ

เลขานุการ

ผศ-ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.วิชนี มีโต
ดร.วิชนี  มีโต
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ประปาส กลับนวล
อาจารย์ประภาส กลับนวล
ผู้ช่วยเลขานุการ