Enter your keyword

ผู้บริหารคณะ

LOGoคณะวิทย์
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวุฒิ-ตุ้มทอง
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์เอกชัย เนาวนิช
อาจารย์เอกชัย  เนาวนิช
รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
ดร.ธีรยุทธ  เพลิดพริ้ง
รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี

พงฐฉัตร เนียมทรง
อาจารย์พงฐฉัตร  เนียมทรง
รองคณบดีด้านบริหารและเเผน

อาจารย์ณัฐพงศ์ สนองคุณ
อาจารย์ณัฐพงศ์  สนองคุณ
รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี

ดร-สรชัย ชวรางกูร
ดร.สรชัย  ชวรางกูร
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

นางสาวดารานัย รบเมือง
อาจารย์ดารานัย รบเมือง
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน

นายอาคม หะยีอูมา
อาจารย์อาคม หะยีอูมา
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร
ผศ.วรรณา  ศรีเพ็ชราพร
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

นายตะวัน ขุนอาสา
อาจารย์ตะวัน ขุนอาสา
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน

อาจารย์ประปาส กลับนวล
อาจารย์ประภาส กลับนวล
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

นางสาวกาญจนา
อาจารย์กาญจนา พิศาภาค
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา

ดร.วิชนี มีโต
ดร.วิชนี มีโต
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและแผน

ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน1
ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย

นางสาวกัญญา
อาจารย์กัญญา กอแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา