Enter your keyword

post

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อร่วมระดมสมองอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมและบริการ และเพื่อดำเนินการประเมิน  เสนอแนวทาง  และพัฒนาหลักสูตร ซึ่งกิจกรรมที่สองของโครงการคือการวิพากษ์หลักสูตร ประเมิน และแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรจำนวน 8 ท่าน (ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการจำนวน 6 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยภายนอกจำนวน 2 ท่าน) และผู้บริหารคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 23 ท่าน เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมและบริการในครั้งนี้