Enter your keyword

post

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ ๑

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ ๑

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ

หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ ๑

โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ ตลอดจนการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมหรรษนันท์ และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก