Enter your keyword

post

โครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับพันธมิตรหลัก

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาร่วมกับพันธมิตรหลัก

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัชฎาภรณ์ ธนันทา นักแสดงอาชีพ สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสมัยใหม่”

โดยมีอาจารย์พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายสิทธิวัฒน์ ศิริวัฒน์ และนางสาวณฐินี อ่ำตระกูล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้