Enter your keyword

post

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

ด้านการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 โดยอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ 3 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี-หันตรา และศูนย์สุพรรณบุรี