Enter your keyword

post

โครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ด้านการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ด้านการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานและทักษะด้านการนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี