Enter your keyword

post

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2560

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2560”

วันที่ 16  กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวโดยตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการระหว่างโรงเรียนเครือข่าย และสะท้อนกลับความรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อสถาบันพี่เลี้ยง และมีการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี IoT เป็นฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา