Enter your keyword

post

โครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะด้าน IT

โครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะด้าน IT

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคาร 5 ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี