Enter your keyword

post

“โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”

“โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์”
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกทักษะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา