Enter your keyword

post

โครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการจำหน่าย : น้ำพริกเผา เพื่อเป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์อย่างสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถนอมอาหารเบื้องต้น  โครงการนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม อบต. กบเจา ต. กบเจา อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา