Enter your keyword

post

โครงการคลีนิกนักวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ได้จัดโครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อช่วยชุมชนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้จากการวิจัยเข้าไปช่วยชุมชนที่มีความต้องการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันที่ 29 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา