Enter your keyword

post

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 “SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 “SHOW PROUD ชาวรัตนาฯ”

ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี