Enter your keyword

post

เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดีเด่น การนำเสนอผลงาน

แบบโปสเตอร์ 1 รางวัล

ผลงานนางสาวจันทนา กลมเกลี้ยง และนายธนภัท ฟุ้งลัดดา ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับความรู้เกี่ยวกับพืชเป็นพิษต่อมนุษย์”

รางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยาย 1 รางวัล

ผลงานนายปณิธาน กายจริต และนายภิญโญ เวฬุนัส ในหัวข้อเรื่อง ” การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการคลังสารเคมี:กรณีศึกษาห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ”