Enter your keyword

post

อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. สามารถ ต่ายขาว นำทีมนักวิจัย ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล และดร. สุธิษา เละเซ็น

ให้การอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 1

ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา อาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี