Enter your keyword

post

อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการสกัดสารและการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้กับคณาจารย์ศูนย์สุพรรณบุรี

งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการสกัดสารและการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้กับคณาจารย์ศูนย์สุพรรณบุรี

เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างทีมวิทยากรสำหรับการถ่ายทอดความรู้สำหรับการบริการวิชาการ

ภายใต้โครงการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี