Enter your keyword

post

ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมจัดกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

(อพ.สธ) วันที่ 10 มิถุนายน 2560 บุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ดารานัย รบเมือง และอาจารย์กาญจนา พิศาภาคและคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอตลิ่งชัน และ บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยารวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกในชุมชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น โดยกิจกรรมนี้ รศ.รวีวรรณ สุวรรณศร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งคณะวิทย์ฯได้จัดนิทรรศการ เชิงสาธิตปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ มีการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ของ 2 ชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา