Enter your keyword

post

ร่วมงานเปิดบ้านสานฝัน”สูงสุมารผดุงวิทย์”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อในงานเปิดบ้านสานฝัน”สูงสุมารผดุงวิทย์”

ณ โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี