Enter your keyword

post

ฝึกปฏิบัติการเคมีให้แก่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี อาจารย์ประนอม สุขเกื้อ  ผศ.วรรณา ศรีเพ็ชราพร  ผศ.ชื่นสุมณ ยิ้มถิ่น  อาจารย์เกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตกมล

เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการเคมี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครหลวง  “อุดมรัตน์วิทยา”

ณ ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและปลอดภัย