Enter your keyword

post

ผ่านคัดเลือกการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี

ได้รับการผ่านคัดเลือกการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 7

วันที่ 20-25 ธ.ค. 2560 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งค่ายนี้จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ความสามารถมาสร้างระบบหรือเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพสหรับชุมชน

เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยง่าย สามารถสื่อสารกับสถานพยาบาล รับส่งข้อมูลด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น ทำให้การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

โดยการเปิดโครงการ
ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย พร้อมด้วย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรมและ ดร.ยรรยง เต็งอำนวย กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย, คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอทอะไร จำกัด และ คุณวิไลวัลย์ พนารินทร์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้สนับสนุนค่าย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว