Enter your keyword

post

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 2560

โดยอาจารย์ตะวัน ขุนอาสา หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 อาคาร 17 ชั้น 6