Enter your keyword

post

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน Sci show

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน Sci show

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

อาจารย์กาญจนา พิศาภาคและอาจารย์ดารานัย รบเมือง อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 ดังหัวข้อ สร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น โรงเรียนที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลสนับสนุน

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา