Enter your keyword

post

บริการวิชาการให้กับโรงเรียนซอและห์ศึกษา

อาจารย์อนุชา ซาเฮาะ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย และอาจารย์กรมวุฒิ นงนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 บริการวิชาการให้กับโรงเรียนซอและห์ศึกษา ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้กับห้องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561