Enter your keyword

post

นิทรรศการวิทยาศาสตร์ “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์”

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561

โดยนำผลงานต่างๆ ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จัดซุ้มกิจกรรมในหัวข้อ สื่อดิจิทัล มรดกทางวัฒนธรรม “Digital Heritage” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา