Enter your keyword

post

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

“นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ”

นางสาวนิภารัตน์ จิตรภักดี นางสาวประภัสสร มานะธรรม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาวปวีณา นาคเงินทอง นางสาวนิรัชชา สงวนเดช นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ ณ ราชภัฏเพชรบุรี และได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอินโฟกราฟิก ภายใต้การควบคุมทีมของ อ.องอาจอุ่นอนันต์ และ อ.วราภรณ์ มั่นทุ่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560