Enter your keyword

post

นักศึกษาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผลการประกวดแข่งขันโครงการสหกิจศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังนี้
1.สถานประกอบการสหกิจศึกษาขนาดกลาง/ขนาดย่อมดีเด่น “บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด”
2.ผลงาน “การพัฒนารายการโทรทัศน์ รายการรู้เท่ารู้ทัน Thai PBS ตอน ขึ้นภาษี “เครื่องดื่ม”รสหวานจัด!!! (5 กันยายน 2560)” ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ศูนย์หันตรา ได้รับรางวัลชมเชย
3.ผลงาน “การพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชันนับสินค้าบนระบบ ERP Microsoft Dynamics NAV 2016 ด้วย Web Service” ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี ได้รับรางวัลชมเชย