Enter your keyword

post

จัดกิจกรรม Road Show โครงการ “Singha Biz Course” ปีที่ ๑๐

บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรม Road Show โครงการ “Singha Biz Course” ปีที่ ๑๐ โดย คุณศุภลักษณ์ รัตนรังสิมันต์ ผู้จัดการแผนกบริบทองค์ความรู้ 1 บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Personal Branding” เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เตรียมตัว เรียนรู้เทคนิค ในการนำไปใช้สมัครงาน และทำกิจกรรมทดสอบ IQ/EQ เพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการเข้ารอบแรกโครงการ “Singha Biz Course” ปีที่ ๑๐ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และปีที่ ๔ ไม่จำกัดคณะ และสาขาวิชา) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๙๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)