Enter your keyword

post

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (NCOST)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS)
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA)
และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (NCOST)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ (ACTIST)  การประชุมวิชาการระดับชาติ (NCOBA) และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (NCOST) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 – 20 มกราคม 2561 ณ อาคารศรีพิทยาคาร ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานเปิดพิธี