Enter your keyword

post

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community)

ขึ้น ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๓๔๑๐ อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน