Enter your keyword

post

กิจกรรมศึกษาดูงานโบราณสถานมรดกโลก (แรลลี่ปั่นจักรยาน)

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิด

โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับพันธกิจอื่น

กิจกรรมศึกษาดูงานโบราณสถานมรดกโลก (แรลลี่ปั่นจักรยาน)

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี