Enter your keyword

post

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ชุนชนย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี